Cieszymy się, że jesteś zainteresowana ubieganiem się o pracę w Hunkemöller Poland SP. Z.O.O. W niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniamy, jakie dane osobowe możemy przetwarzać, gdy ubiegasz się o pracę u nas za pośrednictwem hunkemoller.com lub w inny sposób, oraz w jaki sposób Chroń swoją prywatność. Hunkemöller International B.V. jest administratorem danych w rozumieniu obowiązującego prawa o ochronie danych

1. AKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?

1.1 Kiedy ubiegasz się o pracę u nas, możemy przetwarzać następujące Twoje dane osobowe, jeśli nam je podałaś: imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, dane kontaktowe, numer konta bankowego, numer administracyjny, narodowość i miejsce urodzenia, dane dotyczące Twojego wykształcenia, odbytych kursów i staży, dane dotyczące pracy, o którą się ubiegasz, dane dotyczące aktualnej pracy oraz jej zakończenia, dane dotyczące dotychczasowej pracy oraz jej zakończenia , dane dotyczące Twojej rozmowy wideo po wyborze, w związku z tym inne dane istotne z punktu widzenia wykonywania pracy oraz dane, które są niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych. Możemy również uzyskać Twoje dane osobowe za pomocą wyszukiwania w Internecie, na przykład poprzez sprawdzenie Twojego profilu LinkedIn.

1.2 Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w następujących celach: aby ocenić, czy nadajesz się do pracy w Hunkemöller; rozliczenie wydatków, które mogłaś ponieść w trakcie procedury aplikacyjnej; w celu ochrony bezpieczeństwa firmy; przeprowadzenie audytu wewnętrznego; w kontekście rozstrzygania sporów; oraz w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych.

2. WYWIADY WIDEO

2.1 W trakcie procedury rekrutacyjnej możemy poprosić Cię o udział w rozmowie wideo. Nagranie i obejrzenie wywiadu wideo oznacza, że przetwarzane będą Twoje dane osobowe.

2.2 W przypadku wywiadu wideo skorzystaliśmy z usług wyspecjalizowanego dostawcy usług, jakim jest HireVue, Inc. z siedzibą w USA (HireVue). HireVue przetwarza Twoje dane osobowe przede wszystkim w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami, dla których mamy podpisaną umowę o przetwarzaniu danych.

2.3 HireVue może również przetwarzać niektóre Twoje dane (w formacie zagregowanym) w celach badawczo-rozwojowych. W przypadku tych czynności przetwarzania HireVue będzie również działać jako administrator danych, niezależnie od Hunkemöller. HireVue ponosi wyłączną odpowiedzialność za przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym zakresie. Warunki korzystania z HireVue mają zastosowanie do relacji z HireVue, Hunkemöller nie jest w tym partnerem. Aby uzyskać dane kontaktowe, Regulamin i Politykę prywatności HireVue, uprzejmie prosimy o odwiedzenie strony internetowej HireVue: HireVue.com.

2.4 Nie zamierzamy przetwarzać żadnych specjalnych kategorii danych osobowych o Tobie. Przykładami szczególnych danych osobowych są dane dotyczące Twojego zdrowia, rasy lub religii. Uprzejmie prosimy o niepodawanie nam takich danych. W odniesieniu do wywiadu wideo podanie takich informacji może być nieuniknione, ponieważ widoczny będzie kolor Twojej skóry, az Twojego wyglądu może wynikać Twoja religia lub niepełnosprawność fizyczna. Dlatego wykorzystujemy wywiad wideo wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą (patrz „Na jakiej podstawie przetwarzane są moje dane osobowe?”, poniżej). Oświadczenie o ochronie prywatności dla wnioskodawców.

3. KTO MA DOSTĘP DO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

3.1 Oprócz upoważnionego personelu Hunkemöller i HireVue, następujące inne strony mogą również mieć dostęp do Twoich danych osobowych w kontekście procedury aplikacyjnej:

- Inni dostawcy usług. Na przykład dostawca hostingu dla naszej strony internetowej lub inne strony trzecie, które oferują usługi, które mogą być zintegrowane z procedurą rekrutacji i selekcj.

- Fuzja lub przejęcie. Jeśli Hunkemöller jest przedmiotem fuzji lub przejęcia, Twoje dane osobowe zostaną udostępnione odpowiedniej stronie przejmującej lub łączącej się, o ile będzie to konieczne.

- Władze publiczne. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, orzeczenie sądu lub inne decyzje właściwego organu publicznego, udostępnimy Twoje dane osobowe zgodnie z takim obowiązkiem, o ile będzie to konieczne.

3.2 Z każdym dostawcą usług, działającym jako podmiot przetwarzający dane, mamy podpisaną umowę o przetwarzaniu danych.

4. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE

Twoje dane osobowe możemy przetwarzać na różnych podstawach:

- Uzasadniony interes. Zasadniczo przetwarzanie Twoich danych osobowych w ramach naszej procedury rekrutacji i selekcji opiera się Na naszym uzasadnionym interesie i/lub interesie innych zaangażowanych stron, takich jak HireVue. Przetwarzanie Na tej podstawie może mieć miejsce tylko wtedy, gdy nasz interes (lub interes innej strony) nie jest nadrzędny w stosunku do Twojego interesu prywatności. Jeśli tak jest, musimy oprzeć się Na innym gruncie.

- Twoja zgoda. W pewnych okolicznościach możemy przetwarzać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy wyraziłaś dobrowolną, konkretną i świadomą zgodę. Korzystamy z tej podstawy do przetwarzania Twoich danych osobowych do wywiadu wideo. Ponieważ ten film może zawierać specjalne kategorie Twoich danych osobowych, prosimy o Twoją wyraźną zgodę, która wymaga aktywnego zaznaczenia, że wyrażasz zgodę. W przypadku wstrzymania lub wycofania zgody możemy zażądać od Ciebie innych informacji, np. za pośrednictwem wywiadu na żywo, aby zastąpić wywiad wideo. Możesz wstrzymać lub wycofać swoją zgodę za pośrednictwem wiadomości e-mail ([email protected]) w dowolnym momencie bez szkody dla oceny Twojego wniosku. W takim przypadku bez zbędnej zwłoki usuniemy nagrania Twoich danych osobowych, na które wyraziłeś zgodę.

-Obowiązek prawny, żywotny interes. W wyjątkowych przypadkach możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na nas lub w celu ochrony żywotnego interesu osoby fizycznej.

5. W JAKI SPOSÓB ZABEZPIECZYMY TWOJE DANE OSOBOWE?

W celu odpowiedniego zabezpieczenia Twoich danych osobowych wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. Robimy to, biorąc pod uwagę aktualny stan wiedzy, koszty wdrożenia oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego, a także ryzyko różnego prawdopodobieństwa i wagi naruszenia praw i wolności natury osoby takie jak ty.

6. CZY TWOJE DANE OSOBOWE OPUSZCZAJĄ EOG?

Twoje dane osobowe, które przetwarzamy w ramach naszej procedury rekrutacji i selekcji, nie będą przekazywane do jurysdykcji poza EEA.

7. JAK DŁUGO BĘDĄ PRZECHOWYWANE TWOJE DANE OSOBOWE?

Jeśli niestety nie zostaniesz wybrana, zachowamy Twoje dane osobowe do maksymalnie 4 tygodni po zakończeniu procedury selekcji, chyba że wyrazisz zgodę na przedłużenie tego okresu do jednego roku. Jeśli zostaniesz wybrana, zachowamy dane osobowe istotne dla twojego stanowiska przez okres do dwóch lat po ustaniu stosunku pracy i/lub pracy. Pomimo powyższego możemy przechowywać Twoje dane osobowe przez dłuższy czas, aby zachować obowiązujący minimalny ustawowy okres przechowywania.

8. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA?

Możesz zażądać, czy i w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe (prawo dostępu). Jeśli okaże się, że przetwarzane przez nas dane osobowe zawierają błąd – np. błędną pisownię Twojego nazwiska – możesz zażądać, abyśmy go poprawili (prawo do sprostowania). W określonych okolicznościach masz również prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. W takich przypadkach ponownie ocenimy, czy uznamy takie przetwarzanie przez nas za zgodne z prawem, czy nie. Możesz skorzystać ze swoich praw, korzystając z danych kontaktowych wymienionych poniżej. Zasadniczo odpowiemy w ciągu 4 tygodni od otrzymania Twojej prośby.

9. COOKIES

Jeśli odwiedzasz jedną z naszych stron internetowych, taką jak jobs.hunkemoller.com, możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe za pomocą plików cookie i podobnych technologii. Pliki cookie to małe pliki zawierające litery i cyfry, które są umieszczane na Twoim urządzeniu, takim jak komputer, smartfon lub tablet, podczas odwiedzania naszych witryn internetowych. Umożliwia to serwerowi witryny rozpoznanie Twojego urządzenia i może służyć do oferowania Ci określonych funkcjonalności oraz analizy witryny. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce plików cookie.

10. KONTAkT

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach procedury rekrutacyjnej, możesz skontaktować się z nami e-mailem na adres: [email protected].
Każdy, kto uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem obowiązującego prawa, może wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego.

Ustaw powiadomienia o wakatach